سرور هتزنر آلمان

NVME-CLOUDLINUX-LIGHTSPEED

هاست 1 گیگ آلمان


 • 1000 مگابایت میزان فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان


هاست 2 گیگ آلمان


 • 2000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان


هاست 3 گیگ آلمان


 • 3000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان


هاست 5 گیگ آلمان


 • 5000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان


هاست ۴۰ گیگ لینوکس آلمان


 • 40000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان


هاست 10 گیگ آلمان+میل سرور قوی


 • 10000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود+میل سرور پیشنهادی

 • دیتابیس MySql نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار

 • SSL رایگان