لیست پلن های هاست ویندوز ایران

کنترل پنل پلسک و امکانات محدود

هاست ویندوز 500 مگابایت • 500 مگابایت میزان فضا

 • ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکارهاست ویندوز 1 گیگ • 1000 مگابایت میزان فضا

 • ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکارهاست ویندوز 2 گیگ


 • 2000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار


هاست ویندوز 3 گیگ


 • 3000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار


هاست ویندوز 5 گیگ


 • 5000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار


هاست ویندوز 10 گیگ


 • 10.000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار


هاست ویندوز 20 گیگ


 • 20.000 مگابایت میزان فضا

 •  ترافیک نامحدود

 • کنترل پنل Plesk

 • زیر دامنه نامحدود

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql-MSSQL نامحدود

 • بک آپ گیری خودکار